Google Theme

A sublime Google Analytics theme for Matomo.

Dark Theme

A modern dark theme for Matomo.